SƠ CẤP 1/ BÀI 13: TÔI CŨNG MUỐN ĐI DU LỊCH

저도 여행 가고 싶어요

by Atempo

I: TỪ VỰNG

 1. 여행: du lịch
 2. 여행 가방 : túi du lịch
 3. 우산: ô
 4. 여권: hộ chiếu
 5. 비행기: máy bay
 6. 비행: phi hành
 7. 비행기를 타다:  đi máy bay
 8. 비행기 표: vé máy bay
 9. 선글라스: kính râm
 10. 기차: tàu hỏa, xe lửa
 11. 기차를 타다:lên tàu hỏa , đi tàu hỏa,
 12. 호텔: khách sạn
 13. 예약하다: đặt trước  ( đặt không cần trả tiền trước)
 14. 호텔을 예약하다: Đặt khách sạn
 15. 예매하다: đặt trước  ( phải trả tiền trước )
 16. 표를 예매하다: đặt vé, mua vé trước
 17. 산:  núi
 18. 경치: cảnh trí
 19. 경치가 아름답다: phong cảnh đẹp
 20. 바다: biển
 21. 등산을 하다: leo núi
 22. 사진을 찍다: chụp ảnh
 23. 선글라스를 쓰다: dùng kính râm
 24. 관광하다: tham quan
 25. 수영을 하다: bơi
 26. 서핑: Lướt sóng
 27. 선물:  quà
 28. 파마하다: Uốn tóc

II: NGỮ PHÁP

1: V 고 싶다: MUỐN 

공부하고 싶어요: Muốn học

muốn ăn cơm: 밥을 먹고 싶어요

muốn đi Hàn Quốc : 한국에 가고 싶어요.

떡볶이를 먹고 싶어요 : tôi muốn ăn Ttokbokki

#1

다음 주부터 방학이에요. 방학에 뭐 하고 싶어요?  Từ tuần sau là kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ bạn muốn làm gì?

제주도로 여행 가고 싶어요 tớ muốn đi du lịch  jejuto

저도 여행하고 싶어요. 여행을 좋아해요. Tớ cũng muốn đi du lịch. tớ thích du lịch lắm

#2

지은 씨는 어디로 여행 가고 싶어요? jiun muốn đi đâu du lịch?

프랑스에 가고 싶어요 Mình muốn đi Pháp

#3

영화 보고 싶어요. 우리 영화 보러 가요 : tớ muốn xem phim. chúng ta cùng nhau đi xem phim đi

네. 좋아요 : vâng được thôi

#4

배고파요. 불고기가 먹고 싶어요: đói quá, tớ muốn đi ăn bulgugil

그래요? 영화를 보고 불고기를 먹으러 가요 vậy ư? chúng ta đi xem phim rồi ăn đi ăn bulgugil đi

 

2: V/A (으)면 : NẾU 

Có phụ âm + 으면: 좋으면 ,

không có phụ âm + 면 : 예쁘면, 공부하면

길다=> 길면 

nếu có tiền bạn muốn làm gì : 돈이 있으면 뭐 하고 싶어요?

한국에 가면 한복을 입고 싶어요  nếu đi Hàn Quốc tớ muốn mặc Hanbok

저는 키가 크면 배우 되고 싶어요  nếu tôi cao tôi muốn làm diễn viên

 • 시간이 있으면  보통 뭐해요? Nếu có thời gian bình thường bạn làm gì?
 • 이번 주말에 날씨가 좋으면 같이 등산하러 갈까요? Vào cuối tuần này nếu thời tiết đẹp chúng ta cùng nhau đi leo núi nhé
 • 괜찮으면 같이 등산할까요? Nếu được chúng ta cùng nhau leo núi nhé
 • 날씨가 안 좋으면 집에서 쉬어요 :  nếu thời tiết không đẹp chúng ta nghỉ ngơi ở nhà

 

 

 

You may also like

Leave a Comment