BÀI 2: NGƯỜI ẤY LÀ EM TRAI TÔI

그 사람은 제 동생이엥요.

by Atempo

I: TỪ VỰNG

 1. 오빠: anh- khi em gái gọi anh trai
 2. 언니: khi em gái gọi chị gái
 3. 아빠: bố
 4. 엄마: mẹ
 5. 누나: chị- khi em trai gọi chị gái
 6. 형: anh- khi em trai gọi anh trai
 7. 동생: em
 8. 아버지, 아버님: bố – khi đã kết hôn rồi gọi bố
 9. 여동생:em gái
 10. 남동생: em trai
 11. 사물: đồ vật
 12. 시계: đồng hồ
 13. 텔레비전: ti vi
 14. 사진: ảnh
 15. 책: sách, quyển sách
 16. 탁자: cái bàn – bàn thấp thấp nhỏ nhỏ
 17. 신문: báo
 18. 소파: sô pha
 19. 이것: cái này-  là đại từ chỉ đồ vật gần người nói
 20. 그것: cái đó- là đại từ chỉ đồ vật xa người nói gần người nghe
 21. 저것: cái kia- là đại từ chỉ đồ vật xa cả người nói và người nghe.
 22. 뭐: cái gì, gì đó?
 23. 친구: bạn
 24. 여기: đây- là đại từ chỉ vị trí khi gần người nói.
 25. 거기: đó-  là đại từ chỉ  vị trí khi gần người nghe
 26. 저기:kia- là đại từ chỉ vị trí xa cả người nói và người nghe.
 27. 어디: ở đâu
 28. 우리: chúng tôi, chúng ta
 29. 제: của tôi
 30. 고향: quê hương

II: NGỮ PHÁP

1: 여기( đây)  거기( đó)  저기( kia)

ví dụ:

 • 여기/ 거기/ 저기는 도서관입니다

Đây / đó/ kia là thư viện

 • 여기/거기/저기는 은행입니다:

Đây/ đó/ kia là ngân hàng.

2: 이것(cái này) , 그것 (cái đó), 저것(cái kia)

 • 이것/그것/저것은 책입니다.

Cái này/ cái đó/ cái kia là quyển sách.

 • 이것/그것/저것은 사전입니다.

Cái nay/ cái đó/ cái kia là từ điển.

 

III: TỪ VỰNG MỞ RỘNG

 1. 책상: cái bàn
 2. 의자: cái ghế
 3. 칠판: cái bảng
 4. 문: cửa ra vào
 5. 창문: cửa sổ
 6. 가방: cái cặp sách
 7. 컴퓨터: máy tính
 8. 공책: cái vở
 9. 지우개: cục tẩy
 10. 지도: bản đồ
 11. 펜: bút,viết
 12. 필통: hộp bút

Viết bởi Ngô Thu Thương ( Atempo Thương- vui lòng ghi nguồn nếu copy)

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment